חיפוש באתר

תקנון אגדת גן תש”פ

התחייבות המרכז הקהילתי
1. המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במרכז הקהילתי לפי העניין, על ידי איחודן/ או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים ל "אגדת גן" בתחילת שנת הלימודים ו/או מספר הילדים המבקרים במהלך השנה.
2. למרות התחייבות המרכז הקהילתי להפעיל את "אגדת גן" במשך שנת הלימודים יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפחות 20 משתתפים. כאשר המרכז הקהילתי שומר על זכותו לשנות מספר זה מפעם לפעם ובלבד שינקוב במספר סביר של משתתפים, המאפשר הפעלה של "אגדת גן" במתכונת שנקבעה.
3. א. הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, החל מתאריך 1.9.19 ועד לתאריך 8.8.20, למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי.
ב. בכל מקרה שבו תסגר מסגרת "אגדת גן" על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת – יפעל המרכז
הקהילתי על פי הנחיות החברה למתנ"סים והנהלת המרכז הקהילתי.
ג. הגן יפעל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.
ילד ממשיך- שעות פעילות הגן – יום לימודים מלא ובהתאם ליכולתו של הילד.
ילד חדש – ביום הראשון עד השעה 10:00, ביום השני עד השעה 11:00, ביום השלישי יום לימודים רגיל ובהתאם ליכולתו של הילד.
4. שעות הפעילות ב"אגדת גן" בימים א' – ה' הן מהשעה 07:00 ועד השעה 16:30 ובימי ו' מהשעה 07:00 ועד השעה 12:30.
5. אם המרכז הקהילתי לא יפתח את מסגרת "אגדת גן" תינתן להורים הודעה על כך עד ליום 01/06/19.
6. מודע בזאת להורים כי המרכז הקהילתי ערך ביטוח אחריות צד שלישי וביטוח תאונות אישיות, בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה ב"אגדת גן" וזאת מחמת רשלנות ו/או מי מטעמה. בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למרכז הקהילתי, אשר יעביר הפנייה לטיפול חברת הביטוח.


התחייבות ההורה

1. על ההורה למלא את כל הפרטים הנדרשים בהסכם זה ועל כל נספחיו ולחתום במקומות שנועדו לכך.
2. מוסכם עלינו, כי במקרה של אי פעילות מסיבות שאינן תלויות במרכז הקהילתי, נמשיך לשלם את שכר הלימוד כאמור בהסכם זה.
3. ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהגן, לא יאוחר מהשעה 16:30 ומתחייבים לדייק. בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, ישתתפו ההורים בתשלום של 20 ₪.
4. אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות "אגדת גן". השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק לאלתר, 7 ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה מהמרכז הקהילתי לכתובת שצוינה על ידינו בהתחייבות זו.
5. אנו מתחייבים כי אם תיפול טעות במילוי ההרשאה למילוי חשבון, תהווה התחייבות זו ראיה הלוטה לסכום שהסכמנו לשלם ל"אגדת גן" כשכר לימוד, ואנו מתחייבים להגיע מיידית למשרדי המרכז הקהילתי, ו/או כל מקום שהמרכז הקהילתי יקבע ולחתום על כל מסמך ו/או כל הוראה לתיקון טעות.
6. אנו מסכימים כי אי תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו. איחור של עד 3 ימים לא יהווה הפרה יסודית. המרכז הקהילתי יהיה רשאי לנקוט בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במרכז הקהילתי ו/או על פי כל דין.
7. כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המרכז הקהילתי על תשלום כלשהו מהתשלומים, על פי התחייבות זו, לא יחשב כויתור של המרכז הקהילתי על זכות מזכויותיו, על פי התחייבות זו ו/או על פי כל דין.
8. אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע למרכז הקהילתי בכתב ומראש, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאלו הגיע לכתובתנו 72 שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום.
9. אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על פי דרישתנו, הובהרו לנו סעיפיה, ואם שפת האם שלנו אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי דרישתנו סעיפי ההתחייבות בשפה המובנת לנו.
10. ידוע לנו כי אם יוחלט על ידי המרכז הקהילתי, לאחר התייעצות עם הממונה על "אגדת גן" מטעם המרכז הקהילתי, כי מסיבה בריאותית, התנהגותית או אחרת שהילד/ה אינו מתאים למסגרת "אגדת גן", המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להוציאו בהתראה של 14 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפועל מהגן לפי המאוחר.
11. ידוע לנו כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות ב"אגדת גן" בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו על ההורים לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.
12. ברור לנו, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת על פי לוח חופשות ביום 8 באוגוסט 2020 וכי ממועד זה, על ההורים לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.
13. אנו מתחייבים למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד המצורף בנספח ג' לבקשה זו, לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת הילד/ה.
14. אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהיא אנו מתחייבים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה ל"אגדת גן".
15. מודע בזאת להורים כי מילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של טופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפסקת ביקורו של הילד/ה ב"אגדת גן".
16. ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה ל"אגדת גן" אם הילד/ה מרגיש לא טוב, או חולה, סובל/ת מחום מעל °38 צלסיוס, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים (או כל מחלה אחרת) ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר שחלפו 24 שעות ללא הופעת הסימפטומים של המחלה. עד ל-4 ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות באגדת גן. מעל 4 ימי מחלה חזרת הילד מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה ו/או מרגיש לא טוב.
17. ידוע לנו, ההורים, כי על פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור מוחלט על צוות "אגדת גן" ליתן תרופות לילדים, כולל אקמול. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה בגן, יחולו על ההורים. מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, משלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד.
18. מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב, או כל סיבה אחרת, שצוות הגן יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פרטים למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית ל"אגדת גן" ולאסוף את הילד/ה.
19. הולכת ילד/ה ל"אגדת גן" ו/או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה.
יש לציין בטופס הולכת ילדים (נספח ב') את שמות המבוגרים, הרשאים להוציא את הילד/ה מהגן. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל תיאסר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך לצוות החינוכי של "אגדת גן" וכנגד הצגת תעודה מזהה.
הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים – תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב לגננת "אגדת גן".


תנאי תשלום
1. רישום ל"אגדת גן" מותנה בתשלום דמי רישום בסך 185 ₪ (שלא יוחזרו) דמי ביטוח בסך 35 ₪ ומקדמה בסך 500 ₪, על חשבון שכר הלימוד.
2. עבור השתתפות ילדנו ב"אגדת גן" המופעל על ידי המרכז הקהילתי מזכרת בתיה, הננו מתחייבים לשלם מדי חודש בחודשו, החל מחודש ספטמבר 2019 ועד לחודש אוגוסט 2020:
עבור תינוק: שכר לימוד בסך של 2,665 ₪ לחודש, וכן תוספת של 50 ₪ עבור פעילויות העשרה במשך 11 חודשים.
עבור פעוט: שכר לימוד בסך של 2,458 ₪ לחודש, וכן תוספת של 50 ₪ עבור פעילויות העשרה במשך 11 חודשים.
שכר הלימוד הינו שנתי וישולם לפקודת המרכז הקהילתי מזכרת בתיה. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע/כרטיס האשראי/שיקים עד לתשלום מלוא סכום שכר הלימוד.
3. התעריפים נכונים לשנת תשע"ט וצפויים להתעדכן במידה ומשרד העבודה והרווחה יעלה את מחירי המעונות.
4. א. בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהוא עפ"י כתב ההתחייבות לבקשה זו ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשים בשיעור הריבית המרבית הנהוגה בבנק בו מתנהל חשבון המרכז הקהילתי וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המרכז הקהילתי ע"פ כל דין.
ב. בנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות המרכז הקהילתי שיוצאו בקשר עם ביטול הוראת הקבע/החזרת שיק, כולל שכ"ט עו"ד. בכל מקרה לא יפחת החיוב בגין ביטול ו/או אי כיבוד תשלום בסך של 20 ₪.
ג. הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למרכז הקהילתי כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד, כפי שיפסיקו.
ד. המרכז הקהילתי יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב
ההתחייבות בבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית וההוצאות באמצעות הוראת הקבע.
ה. המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק ביקורו של ילד ב"אגדת גן" בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב ההתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של שבעה ימים מראש.
5. בכל מקרה של היעדרות הילד מ"אגדת גן" ישולם מלוא שכר לימוד בגין תקופת ההיעדרות.
תנאי ביטול
1. בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל תש"פ אשר יוגשו עד 31.5.19 יחויבו רק בדמי הרישום.
בקשות לביטולים בטרם פתיחת שנה"ל אשר יוגשו מ- 1.6.19 יחויבו בדמי רישום, דמי ביטוח ועלות המקדמה.
2. בקשת ביטול שתוגש עד ל-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה-10 לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור
החודש העוקב, לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
3. מתאריך 11.3.20 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא, ומודע להורים, כי אם תוגש
בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל , המרכז ימשיך לחייב בתשלום שכר הלימוד , בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.
4. בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש אוגוסט.

צרו קשר:
  • מרכז קהילתי מפגשים מזכרת בתיה
  • שדרות אליהו 2
  • מזכרת בתיה
  • 08-9371001/2/3
  • פקס: 08-9349893
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות