חיפוש באתר

כללי

תקנון רכישת כרטיסים אונליין באתר האינטרנט


ברוכים הבאים למערכת רכישת כרטיסים האינטרנטית לאולם התרבות באתר של המרכז הקהילתי "מפגשים".

 

המרכז הקהילתי מאפשר למעוניינים בכך לרכוש כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט בכפוף לתנאי תקנון זה. כל פעולת משתמש במערכת מעידה כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאי התקנון. היה והמשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי התקנון, הרי עליו להימנע מכל שימוש באתר.

 

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה בכל עת, ומכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתו וללא הודעה מראש. המרכז הקהילתי, נוקט בכל האמצעים הסבירים העומדים לרשותו, על מנת למנוע פגיעה בפרטיותו של המשתמש במערכת, לרבות שימוש במידע של המשתמש לצורכי תנאי תקנון זה בלבד ולפיכך, אין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכול ומין וסוגו, כלפי המרכז לעניין זה. המשתמש יוכל לבחור בעת רכישת הכרטיסים באמצעות המערכת את מקומות הישיבה המבוקשים על ידו וזאת מבין מקומות הישיבה הפנויים בעת ביצוע הרכישה, למעט אירועים מסוימים לעניינם קבעה החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי לא ניתן יהיה להזמין עבורם מקומות ישיבה. המערכת אינה מאפשרת הותרת מקומות בודדים. מובהר ומודגש בזה כי כל עוד לא הושלם הליך רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תשמור המערכת את מקומות הישיבה שנבחרו על ידי המשתמש במשך 20 דקות בלבד מרגע תחילת הליך הרכישה. רכישת כרטיסים באמצעות המערכת תתאפשר, אך ורק, באמצעות כרטיסי אשראי, ותתאפשר על ידי הזנת נתונים, כפי שיידרשו על ידי המערכת במועד הרכישה וזאת לרבות שם מלא של המשתמש, כתובתו העדכנית, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון עדכני זמין ופרטי אמצעי התשלום (כרטיס אשראי) לרבות מספר תעודת זהות ונתונים אחרים נוספים.

 

המרכז הקהילתי הינו מוסד ללא כוונת רווח (מלכ"ר) ואינו גובה מע"מ ולפיכך, מחירי הכרטיסים לרכישה באמצעות המערכת אינם כוללים תוספת מס ערך מוסף. השלמת הליך רכישת כרטיסים באמצעות המערכת, תתאפשר, אך ורק, לאחר קבלת המערכת את אישור חברת האשראי הרלוונטית, ואישור לכתובתו האלקטרונית של המשתמש הרוכש המעיד על הרכישה. לא התקבל אישור כאמור אצל המשתמש עד 30 דקות ממועד השלמת הליך הרכישה, באחריותו הבלעדית של המשתמש לוודא פרטי הרכישה לרבות אישורה על ידי פנייה למחלקת המכירות של החברה.

 

הנפקת כרטיסים - הנפקת כרטיסים שנרכשו באמצעות המערכת תתאפשר במזכירות המרכז הקהילתי בלבד וזאת החל מ-60 דקות לפני תחילת האירוע. רכישת כרטיסים לאירוע באמצעות המערכת תתאפשר עד 45 דקות לפני תחילתו.

 

ביטולים - ביטול רכישת/הזמנת כרטיסים לאירוע באמצעות המערכת תתאפשר על ידי פנייה טלפונית למזכירות המרכז הקהילתי והכול בלבד שהביטול ייעשה בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום רכישת/הזמנת כרטיסים ולא ו פחות מ-7 ימים (שאינם ימי מנוחה) למועד האירוע. ביטל המשתמש רכישת/הזמנת כרטיסים בהתאם למועד הרלוונטי מבין המועדים האמורים דלעיל, תהא החברה רשאית לגבות מהמשתמש דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הרכישה/ההזמנה או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם.שונה או בוטל אירוע לרבות במועדיו ו/או במיקומו, למעט מחמת "כח עליון" ו/או מחמת מאורע שאינו בשליטתה של החברה, ונותרו פחות מ-48 שעות לתחילתו של האירוע, יקבל המשתמש החזר כספי מלא לרבות עמלת רכישת הכרטיסים.

 

הגבלת אחריות - החברה עושה ככל שביכולתה על מנת לאפשר פעילות סדירה של המערכת במסגרת האתר לנוחיות המשתמש. יחד עם זאת, החברה לא תישא בכל אחריות שהיא לנזק ו/או הפסד שייגרם למשתמש כתוצאה מהפרעה, מניעה, שגיאה, עיכוב, כשל באתר ו/או בהליך הזמנת כרטיסים באמצעות המערכת.

 

שמירת מקומות - החברה עושה כל שביכולתה על-מנת לאפשר הנאה מקסימלית לבאי האירוע/הסרט ולפיכך, מובהר ומודגש בזה כי מקומות הישיבה לאירוע/לסרט יישמרו עד 5( חמש( דקות בלבד טרם תחילת האירוע/הקרנת הסרט, לאחריהם תתאפשר הישיבה במקומות אלו על בסיס מקום פנוי בלבד בהתאם להנחיות הסדרנים ונציגי החברה במקום.

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat