חיפוש באתר

טפסים

רישום לליגת כדורסל

חתמו כאן
אני מאשר לצלם את ביתי/בני לצורך פרסומי המועדון

התקנון

הורים וילדים / ות יקרים ,
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד לקרוא בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים
הבאים:
1. שנת הפעילות של מועדון הכדורס ל, תחת מרכז קהילתי מפגשים, תחל בתאריך ה - 15.08.21 ותסתיים
בתאריך ה - 15.6.22 .
2.טרם פתיח ת עונת האימוני ם י ש להסדי ר א ת התשלומי ם באמצעו ת אתר הבית של המרכז הקהילתי בכתובת:
www.mazkeretb.org.il . כמו כן , ישנ ה חוב ה לחתו ם ע ל אישור הורי ם לנהלים אל ה .
3.התשלום לפעילות הינו על פי מחיר שנתי. משמע שהתשלום הינו עבור כמות מפגשים מובטחת במהלך שנת
הפעילות. התשלום השנתי יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן הרשאה לחיוב כרטיס אשראי/
המחאה/העברה בנקאית. החיוב הינו החל מתחילת הפעילות, ועד לסוף שנת הפעילות ב - 15.6.22 .
4.בחישוב מחיר כל פעילות שוקללו ימי החופשה )ערבי חג, ימי חג וחופשות חוה"מ, כפי שמפורסמים באתר
מפגשים(. לכן, בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם .
5.אין קיזוזים כספיים על חגים/ ימי זיכרון/ טיולים/ חיסורים/ מחלות ו/או היעדרויות של המשתתף .
6.ההרשמה לפעילות תתבצע באתר מפגשים בלבד. רישום במזכירות יתאפשר לזקוקים לסיוע והדרכה נוספת .
7.פתיחת כל קבוצה מותנית במספר מינימלי של משתתפים. תתכן סגירת קבוצה במהלך השנה עקב פרישת
חלק מהמשתתפים או מכל סיבה אחרת. כמו כן, בכל קבוצה קיים מספר מינימום ומקסימום, כאשר הרישום
אליה מותנה במבדק התאמה, זאת כדי לוודא שאכן המשתתף/ת י/תשתתף בקבוצה המותאמת לרמתם
ויכולתם .
8.המחיר לפעילות אינו כולל ציוד אישי )לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש מכל סיבה שהיא (
9.בחלק מן הקבוצות תתכן גבייה נוספת בגין תלבושות .
10.לכל אחד ואחת הזכות לנסות פעילות באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין -
ההשתתפות הח ד פעמית. במידה ונרשם, י חשב האימון כחלק מהעלות החודשית של אותה קבוצה. אין -
כניסה לחוגים ללא מילוי הצהרת בריאות .
11.מרכז קהילתי מפגשים רשאי להעמיד ממלא מקום למדריכים שלא יוכלו לקיים אימון .
12.יתכנו שינויים בפעילויות עקב מזג האוויר.
13.מרכז קהילתי מפגשים שומר לעצמו את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת ובכל עת והתקנון המעודכן הוא
שיחול .
נוהל תשלומים לעונת משחקים 2021 2022 :
• התשלום הינו תשלום עבור עונת המשחקים 2021 2022 .
• תשלום חד פעמי עבור רישום לאיגוד הכדו רסל על סך 100 . ₪
• תשלום חד פעמי בסך 70 ₪ עבור בדיקה ר פואית ע " י רופא ספורט המאושר עפ " י חוק הספורט .
• בחלק מן הקבוצות תתכן גבייה נוספת בגין תלבושות וציו ד
• שחקנים הנרשמים במהלך החודשים אוגוס ט - ספטמבר - אוקטובר מחויבים בתשלום מלא לכל העונה .

נוהל בקשה להפסקת פעילות והחזרים כספיים -2021-2022
1.יש למלא טופס בקשה לביטול חוג באתר האינטרנט/במזכירות המרכז הקהילתי "מפגשים", לא יאוחר מה- 30
לכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. כל ביטול בדרך אחרת לא יהיה תקף. מזכירות מפגשים יאשרו את קבלת
ההודעה במייל חוזר ללקוח. למען הסר ספק, הודעת פרישה למדריכי החוגים אינה פוטרת מהודעה רשמית
למרכז הקהילתי באמצעות טופס ביטול .
2.ביטול השתתפות בפעילות תתאפשר עד סוף חודש דצמבר ו/או עד סוף סיבוב המשחקים הראשון )הקודם מבין
השניים(. לאחר מכן, לא יינתן החזר כספי בגין הפסקת פעילות למעט מעבר דירה או פציעה עד סוף
העונה)באישור רופא בלבד( .
3.אין ביטול רטרואקטיבי לפעילות והחזר כספים בגינה .
4.אין החזר שיעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף .
5.אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים .
6.במקרה של מחלה ו/או פציעה מעל חודש ימים)ובאישור רו פא( יינתן החזר של 50% מתוך תקופת ההיעדרות .
7.לתשומת ליבכם, מעבר לאגודה ו /או אימונים באגודה אחרת במסגרת הליגות ניתנים רק באישור "ועדת שחרור
שחקנים", ובכפוף לתקנון איגוד הכדורסל בישראל כמקוב ל .

הנחות:
1.זכאים להנחות רווחה תושבי מזכרת בתיה בלבד .
2.משתתף שני למשפחה בקבוצות הליגה יקבל 5% הנחה. הנחה זו תתבטל במידה ואחד מהמשתתפים יבטל
את הפעילות .
3.אין כפל הנחות/הטבות .
ועדת הנחות:
ניתן לפנות לוועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבלו במזכירות מרכז קהילתי מפגשים )יש לצרף לבקשה את
המסמכים הרלוונטיים(. הזכ אות לוועדת הנחות הינה לתושבי מזכרת בתיה בלב ד .

נהלים בתקופת קורונה:
1.בימי קורונה אנו נקפיד על ההנחיות הרלוונטיות לתקופה: כגון מילוי הצהרות בריאות למשתתפים, מדידות
חום, עטיית מסכות וכו' .
2.במידה ותהיה הנחייה נקיים את הפעילות בקפסולות.
3.במידה וכל משתתפי הקבוצה נאלצים לשהות בבידוד, הפעילות תועבר למשתתפים במתכונת זום. במידה ולא
ניתן לקיים את הפעילות במתכונת זום, מרכז מפגשים ישכלל את מספר המפגשים שלא התקיימו בתום
התקופה ויחזיר את המפגשים במהלך השנה ו/או בחודשי יוני יולי. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה -
המרכז את הלקוחות בהתאם למפגשי הקבוצה שהיו אמורים להתקיים. במקרה ומשתתף נכנס לבידוד
והפעילות ממשיכה להתקיים, לא יתקבל החזר עבור תקופת הבידוד .
4.במידה ויוצאת הנחייה על הקפאת פעילות ספורט תחרותית, הפעילות תעבור למתכונת זום. במידה ולא ניתן
לקיים אותה במתכונת זום, ישכלל מרכז מפגשים את מספר מפגשי הקבוצה שלא התקיימו בתום התקופה
ויחזיר את המפגשים במהלך השנה ו/או בחודשי יוני יול י. במידה ולא ניתן להחזיר את המפגשים, יזכה המרכז -
את הלקוחות בהתאם למפגשים שהיו אמורים להתקיים .

התנהגות ספורטיבית :
1שחקני האגודה , ההורים , וכל הקשורים בהם מתחייבים לשמור על רוח הספורט בכול המסגרות הקשורות
למועדון .
2היה ושחק ן ו /א ו הור ה ש ל המועדון יועמד בפני ועד ת משמעת ש ל איגוד הכדורסל עליו יהיה לשאת בקנסות
במידה ויינתנו .
נא למלא א ת התקנון באתר הבית או להגיש את הספח המצורף בזאת למאמ ן הקבוצה )מילוי הספח


צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות
WhatsApp chat